உடனடி நடவடிக்கை தேவை

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/raju.pdf”]                நமது மாவட்டத்தில் சுமார் 300 ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் அலுவலகப்பணி, காவல் பணி உட்பட பல்வேறு பணிகளில் சுமார் 5 ஒப்பந்தகாரர் மூலம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஒரு மாத...