ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு கானாத விழ்ச்சி யடைந்துள்ளது

 

 

 

 

ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத விழ்ச்சியடைந்துள்ளது