கார்ட்டூன்

  நிலக்கரிச் சுரங்கத்தைத் தோண்டினால் நிலக்கரிதான் கிடைக்க வேண்டும். ஆனால் நிலக்கரிச் சுரங்கங்களுக்கான உரிமங்கள் ஒதுக் கீடு விவகாரத்திலோ தோண்டத்தோண்ட விவ காரங்களாகவே வருகின்றன. முறைகேடுகளின் இன்றைய கட்டமாக, அந்த ஒதுக்கீடுகள் தொ டர்பான முக்கிய கோப்புகள் “காணாமல்...