நிலக்கரித்துறையின் 5 சதவிகத பங்குகள் விற்பனை செய்வது என்ற மத்திய அரசாங்கத்தின் முடிவிற்கு எதிராக நிலக்கரித்துறையில் உள்ள அனைத்து ஐந்து சங்கங்களும் செப்டம்பர், 23 முதல் மூன்று நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளன.

 

 

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/bsnleutn.pdf”]