புதிய மருத்துவமனைகள்அங்கீகாரம்

   தொடர்பாக மாவட்ட  நிர்வாகத்தை சந்தித்தோம். 

 

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/medical.pdf”]