பொதுத் துறை வங்கிகளில் பணியாளர் ற்றாக்கு கடுமையாக உள்ளது. இன்றைய நிலையில் மொத்தம் 56,022 ஊழியர்கள் தேவைப்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.