27/09/13 ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தம்- மத்திய செயலகம் முடிவு