பொதுத்துறையை சேர்ந்த பீ.எஸ்.என்.எல்., எம்.டி.என்.எல். ஆகிய நிறுவனங்களின் வருவாய் சரிவடைந்துள்ளது.