1.10.2013 முதல் IDA அதிகரிப்பு 6.1% இல் இருந்து 7.1 % ஆக  இருக்கலாம் என எதிர்பர்க்கப்படுகிறது. செய்தி படிக்க