ஆகஸ்ட் மாத சம்பளம் ஊழியர்களுக்கு 31.08.2013 அன்று வழங்கப்படவில்லை[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/BSNLEUNGC.pdf”]