வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றி பெறச் செய்வோம்

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/245_27.09.2013.pdf”]