தோழர். P.சகாயதாஸ் T.M Pay fixation order

மாவட்டச்சங்க தொடர் முயற்சியால் தோழர்.P.சகாயதாஸ்T.M. அவர்களின்சம்பளநிர்ணய உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முயற்சிக்குஉதவியSDE admin,DGM adminஅவர்களுக்கு நன்றி. BSNLEUNGC   ][gview...