மாவட்டச்சங்க தொடர் முயற்சியால் தோழர்.P.சகாயதாஸ்T.M. அவர்களின்சம்பளநிர்ணய உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முயற்சிக்குஉதவியSDE admin,DGM adminஅவர்களுக்கு நன்றி. BSNLEUNGC

 

][gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/sahayadhas%20order.pdf”]