கார்ட்டூன்

அட்டே..!மதி உணவுப்பொருட்களின்  விலை157%,கய்கறி விலை350%,வெங்காயவிலை-521% உயரெதிருக்குதாம்      ...