ஒப்பந்த ஊழியர்களின்  EPF, ESI க்காக BSNL  நிறுவனம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவிடுகிறது. அந்தப்பணம் முறையாக ஒப்பந்த 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/clr.pdf”]