நமது மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து BSNL ஊழியர்கள்-அதிகாரிகள் சங்கங்கள் சார்பாக, கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு கன்வீனர் தோழர். ரோஸ் சிரில்

 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/jacngc.pdf”]