ஏதென்ஸ், நவ.7-பன்னாட்டு நிதியம் (ஐஎம்எப்) மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் மத்திய வங்கியின் அதிகாரிகள் குழுகிரீஸ் நாட்டில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வருகை

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/CH1.pdf”]