சென்னையில்,BSNL MRSக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனைகள்