பல இடங்களில் BTS களில் பேட்டரி BACK UP இல்லை   என்பது எங்களின் பார்வைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/316_lr%20to.pdf”]