கிராமங்களில் பணி யாற்றும் பகுதிநேர அஞ்சல் ஊழியர்கள் மத்திய அரசு தங்களை அரசு ஊழியர்களாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று கோரி மாபெரும் பேரணியை தலைநகரில் புதன்கிழமை நடத்தினார்கள்

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/postal.pdf”]