ஊடகங்களின் அதர்மம்

! முதலாளித்துவ அமைப்பில், ஆளும் வர்க்கத்தின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் விதத்திலேயே ஊடகங்கள் செயல்படும்.  ஊடகச் செய்திகளால் தங்கள் நலனுக்கு எந்தவித  [gview...