!

முதலாளித்துவ அமைப்பில், ஆளும் வர்க்கத்தின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் விதத்திலேயே ஊடகங்கள் செயல்படும்.  ஊடகச் செய்திகளால் தங்கள் நலனுக்கு எந்தவித 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/oo.pdf”]