கிறிஸ்தவத்திலிருந்து இந்துவாக மாறிய தலித் ஒருவர், பட்டியலினத்தவர் என்று சாதிச் சான்றிதழ் கோரினார். தகவல் அறியச் சென்றிருந்த 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/xmas.pdf”]