மாருதி தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக முதலாளி – அரசு கூட்டு வஞ்சம்! சொல்லக் கொதிக்குதம்மா நெஞ்சம்!

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/maruthi.pdf”]