நமது மாவட்டச் சங்க தொடர் முயற்சியால்BSNL MRS திட்டத்தில் கூடுதலாக சில மருத்துவமனைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/List%20of%20Empaneled%20hospitals%202014%20list1.pdf”]