25.01.2014 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற மாநிலச் செயலகக் கூட்டத்தில் எடுக்கப் பட்ட 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/ngc3.pdf”]