பி.எப். ஓய்வூதியம் குறைந்தபட்சம் ரூபாய் ஆயிரம்- ஏ.கே. பத்மநாபன்

1995 முதற்கொண்டு அமலில் உள்ளதொழிலாளர் வைப்புநிதி ஓய்வூதிய (ஞநளேiடிn கசடிஅ நுஅயீடடிலநநள ஞசடிஎனைநவே குரனே)த்  [gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/EPF”]...