40 வயது முதல் 45 வயது பிரிவினரது மாத வருமானம் ரூ. 6,500-க்கு மேல் இருந்தால் 

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Empolees.pdf”]