தொலைத் தொடர்புச் சேவை நிறுவன பங்குகளின் மதிப்பு ரூ.40,000 கோடி குறைந்துள்ளது. இத்துறை நிறுவனங்களின் பங்கு

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Telecom.pdf”]