வேலையின்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திடுவோம்.

சர்வதேச அளவில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் தொழிலாளர் வர்க்கத்தையும் அவர்தம் குழந்தைகளையும் கருணையற்ற முறையில் தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. [gview...