சர்வதேச அளவில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் தொழிலாளர் வர்க்கத்தையும் அவர்தம் குழந்தைகளையும் கருணையற்ற முறையில் தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

[gview file=”https://googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/wp.pdf”]