பி.எப். வட்டி 9 சதவிகிதமாக அதிகரிக்கும்

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கான வட்டி விகிதம் நடப்பு நிதியாண்டில் (2014-15) 9 சதவிகிதமாக அதிகரிக்கப்படலாம் எனத் தெரியவருகிறத [gview...