மாநில செயலகக் கூட்டம் முடிவுகள் [gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201407081404793904855.pdf”]