காப்பீட்டுத்துறையில் 26 சதவீத மாக இருந்த அந்நிய முதலீட்டு உச்சவரம்பை 49சதவீதமாக உயர்த்த 23

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/aaa.pdf”]