16.09.2014 அன்று தமிழகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியர் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம்

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201409061409987212723.pdf”]