140 வேலூர் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு பணிகோரி CMDக்கு கடிதம்