மோடி அரசுக்கு மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் எச்சரிக்கை

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/all%20union.pdf”]