2005ல் ஆண்டுக்கு 14.73 பில்லியன் பொலிவியானோவாக இருந்த கல்வி,

மருத்துவம், ஒய்வூதியம் மற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கான சமூகநலத் திட்டங்களுக்கான

செலவு 2012ல் ஆண்டுக்கு 21.42 பில்லியன் பொலிவியானோ ஆக உயர்ந்தது.

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/polivea.pdf”]