தொழிலாளர் நலச் சட்டங்கள் திருத்தப்படுவது உறுதி என்று மத்திய தொழிலாளர்

நலத்துறை அமைச்சர் திரு பண்டாரு தத்தாத்ரேயா கூறியுள்ளார்

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Reform%20in%20laws.pdf”]