முதலில் என்ன   சொன்னார்கள் அப்புறம் என்ன   சொல்கிறார்கள்  ?

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/thozaithodarbuthozan%20111.pdf”]