மோடியின் பார்வைக்கு ஒரு கடிதம்

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/union%20cro.pdf”]