நான் ஷாஜியா நான் கைனட் ரியாஸ் நான் கைனட் சோம்ரோ நான் மேஸான் நான் அமினா

 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/malala.pdf”]