09.03.2015 அன்று வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் LIC ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக தோள் கொடுப்போம்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201503081425791049713.pdf”]