பத்திரிக்கை செய்தி

  BSNLஐ புத்தாக்கம் செய்ய வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு பின் தமிழக FORUM தலைவர்கள் வெளியிட்டுள்ள பத்திரிக்கை செய்தி     [gview...