ரூபாய்17650/ . வழங்கப்படுவதாக தகவல்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Cable%20expenditure_1.pdf”]