மாநில நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201506291435588188195.pdf”]