நமது கோரிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு WORK CONTRACT  முறை ரத்து செய்யப் பட்டு விட்டது. 

 

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/cable%20mtce.docx”]