ஒப்பந்த ஊழியர் பிரச்சினைக்காக 
12-06-2015 அன்று நடந்த பேச்சு வார்த்தையொட்டி
25-06-2015 ல் மாநில நிவாகம்   மாவட்டங்களுக்கு 
வழிகாட்டும் உத்தரவு !
அதை தலமட்டங்களில் அமுல்படுத்த 27-07-2015ல் 
நாகர்கோவில் மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவு  !
 மாநிலச் சங்கத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் !

உத்தரவை வெளியிட்ட மாவட்ட / மாநில நிர்வாகங்களுக்கு
நன்றி !

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/Instructions%20to%20contractors.doc”]