கோவையில் 14.08.2015 அன்று நடைபெறும்.

[gview file=”https://b786f1c84555c3b7cd05eb62b280cd87919763ca.googledrive.com/host/0B9lxcUMWp688UUk0ZmN2ZC1NSVU/201508061438846053520.pdf”]