ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களையும் நிரந்தரத் தொழிலாளர்களாக நடத்திடுக

  ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களையும் நிரந்தரத் தொழிலாளர்களாக நடத்திடுக! குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.18,000ஆக நிர்ணயித்திடுக! மத்திய அரசுக்கு சிஐடியு கடிதம் [gview...